FYT 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortez ve Protez
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 207
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin ortez ve protezlerin tanımı, özellikleri ve kullanım amaçları konusunda bilgi edinmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ortezlerin kullanım amaçlarını ve özelliklerini açıklayabilecek,
  • Üst ve alt ekstremiteortezlerinin hangi patolojilerde kullanıldıklarını açıklayabilecek,
  • Ortezlerinin çeşitlerini sayabilecek,
  • Üst ve alt ekstremite protezlerinin kullanım amaçlarını sayabilecek,
  • Protez çeşitlerini, avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilecek.
Ders Tanımı Bu ders; üst ekstremite ortezlerinin kullanım amaçları,parmak splintleri, el-elbileği splintleri, dirsek splintleri, omuz ortezleri, alt ekstremite ortezleri, gövde ortezleri, alt ekstremite ampütasyon seviyeleri, protez ayaklar, dizaltı protezleri, diz dezartikülasyon protezleri, dizüstü protezler, kalça dezartikülasyon protezleri, üst ekstremite ampütasyon seviyeleri, üst ekstremite protezlerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üst ekstremite ortezlerinin kullanım amaçları
2 Üst ekstremite ortezleri I E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
3 Üst ekstremite ortezleri II E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
4 Alt ekstremite ortezlerinin kullanım amaçları E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
5 Alt ekstremite ortezleri I E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
6 Alt ekstremite ortezleri II E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
7 Gövde ortezleri E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
8 Ara Sınav E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
9 Alt ekstremite ampütasyon seviyeleri E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
10 Diz altı protezleri, Diz dezartikülasyon protezleri E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
11 Dizüstü protezler, Kalça dezartikülasyon protezleri E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
12 Protez ayaklar E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
13 Üst ekstremite ampütasyon seviyeleri E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
14 Üst ekstremite protezleri E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
9
Final Sınavı
1
10
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest