FYT 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nörolojik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 204
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, nörolojik hastalıkların genel özelliklerini, nöroloji kliniğinde izlenen hastalarda en sık gelişebilecek komplikasyonlar ve uygulanan fizyoterapi yöntemleri hakkında bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • En sık görülen nörolojik hastalıkları tanımlayabilecektir.
  • Sinir sisteminin yapısı ve organizasyonunu açıklayabilecektir.
  • Nörolojik hastalıklarda fizyoterapi uygulamalarının etki ve mekanizmalarını açıklayabilecektir
  • Nörolojik hastalıklarda kullanılan ortez ve yürümeye yardımcı cihazları tanımlayabilecektir.
  • Nörolojik hastalıkların neden olduğu belirti ve bulguları sayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriği Sinir sistemine giriş ve organizasyon, Sinir sisteminin yapılanması, Nörolojik Hastaya Yaklaşım, Nöromuskuler Hastalıklar, Medulla Spinals Yaralanmaları, Periferik Sinir Yaralanmaları, Disk Hernisi, Multiple Skleroz, Parkinson, İnme, Yaşlılığın Nörolojisi, Basınç Ülserleri, Nörolojik Hastalıklarda Ortezler, Nörolojik Hastalıklarda Yürümeye Yardımcı Cihazlar konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinir sistemine giriş ve organizasyon Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.72-96
2 Sinir sisteminin yapılanması Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.96-134
3 Nörolojik Hastaya Yaklaşım Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.2-35
4 Multipl Skleroz Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.538-550
5 Parkinson Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.402-412
6 Serebral Palsi Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.545-555
7 İnme Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.195-210
8 Ara Sınav
9 Periferik Sinir Yaralanmaları Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.800-808
10 Polinöropatiler Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.818-827
11 Tuzak nöropatiler Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.834-840
12 Disk Hernisi Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.672-680
13 Medulla Spinalis Yaralanmaları Jones R, Netter Nöroloji,Nobel Tıp Kitabevleri 2012 S.658-670
14 Nörolojik Hastalıklarda Yürümeye Yardımcı Cihazlar Oatis C,Kinesiology,Wolters Kluwer Second edition 2009,S.806-810
15 Genel Tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
12
    Toplam
77

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest