Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

TDS 270 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Çalışanları için Mevzuat
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 270
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık mevzuatı konusunda genel bir anlayış geliştirmesi, çalışma yaşamında yetki ve sorumluluklar açısından ilgili mevzuattan nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi edinmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mevzuat ve ilgili terimleri orijinleri ile tanımlayabilecektir
  • Sağlık çalışanlarının görevleri ile ilgili yasal düzenlemeleri ve çalışma yaşamındaki haklarını tanımlayabilecektir
  • Sağlık kuruluşlarını ve organizasyonel bağlantılarını belirtebilecektir
  • Sağlık kurumlarının hizmet ünitelerini ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilecektir
  • Sosyal sigortalar ve sağlık hakkını açıklayabilecektir
  • Genel sağlık sigortası ve uygulamalarını tanımlayabilecektir
  • Sağlık çalışanlarını sorumluluk altında bırakabilecek durumlar hakkında fikir yürütebilecektir
Ders Tanımı Bu derste sağlık mevzuatı, ilgili temel kavram ve kurumlar, sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile hasta hakları ele alınmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık çalışanı ve mevzuat kavramı, sağlık hizmeti açıklanarak dersin tanıtımına yönelik ( genel içeriği, işlenişi, devam ve sınav tekniği hakkında ) genel bilgi ve derse giriş yapılacaktır.
2 Sağlık mevzuatına esas olan ;Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararı, kanun hükmünde kararname başta olmak üzere sağlık mevzuatında yer alan yazılı kurallar normlar hiyerarşisi çerçevesinde genel olarak anlatılacaktır.
3 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri ve özel hayatın gizliliği açıklanacaktır. Hangi durumlarda ihlal edilirse suç olacağı anlatılacaktır.
4 Devlet Memurları Kanununda yer alan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına göre memur personelin hak ve sorumlulukları anlatılacaktır.
5 Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personelinin özel sağlık kuruluşları ve özel sektörde ( ilaç, gözlük, turizm sektörü örneği) çalışmaları durumunda işçi ve sözleşmeli personel olarak İş kanununa göre hak ve sorumlulukları anlatılacaktır.
6 Hasta Hakları Yönetmeliği ve hasta kayıtlarının gizliliği anlatılacaktır.
7 Ara sınav
8 Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra birimleri ile Kamu hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları hakkında genel bilgi anlatılacaktır.
9 Türk Ceza Kanununda kast ve taksir kavramları ile sağlık çalışanlarının işleyebilecekleri/ karışabilecekleri suçlara dair bilgi ve cezai sorumlulukları ile disiplin ve idari açıdan hak ve sorumlulukları anlatılacaktır.
10 Sağlık çalışanlarının çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri suçlar ( taksirle yaralama-kasten yaralama-hakaret -tehdit başta olmak üzere) ve bu suçlarda hukuki yardım almaları anlatılacaktır.
11 Yardımcı Sağlık Personelinin görevde haksız isnatlara iftiraya karşı veya görev suçları işlemleri durumunda 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre haklarında nasıl idari soruşturma yapılacağı
12 Bugüne kadar işlenen dersler tekrar edilerek, örnek bir sağlık çalışanı ile hasta arasında yaşanabilecek bir olayın adli-idari ve varsa disiplin boyutunu öğrenmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimizden gelen sorular cevaplandırılacak gelecek ders yılına katkı sağlayabilecek varsa eleştiri , görüş ve önerileri alınacaktır.
13 Genel tekrar
14 Genel tekrar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Final

 

Ders Kitabı

1.TIP VE SAĞLIK HUKUKU EL KİTABI HAKAN HAKERİ Seçkin, 2022. ISBN : 978 975 027 9904

2.İnsan Hakları El Kitabı Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM, Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR, Doç Dr. Rıfat Murat ÖNOK  Seçkin Ankara 2021. ISBN: 978 975 026 7666

Önerilen Okumalar/Materyaller

https://www.youtube.com/watch?v=oAzp_dZptDw

AÖF Sağlık Kurumları mevzuatı videoları kısa ve özet olarak faydalı bulunmuş olup önerilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.