Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Yönetimi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 215
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere işletme alanına genel bir giriş yapmak ve işletme kavramlarına temel bir anlayış kazandırmaktır. Ayrıca, işletmenin temel prensipleri, işletmelerin işleyişi ve iş dünyasının temel dinamikleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek iş dünyasını daha iyi anlamalarını sağlamak ve öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik edecek temel bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme Yönetimi alanında temel kavramları tanımlayabilecek,
  • Bir işletmenin yönetim fonksiyonlarını tanımlayabilecek,
  • Yönetim fonksiyonları ile ilgili bir fırsatın ya da problemin tanımını yapabilecek,
  • İşletme Yönetimi alanında karşılaşılan bir problem karşısında; ekip üyesi olarak rol alıp ve çözüm önerebilecek,
  • Alanında edindiği bilgiler ışığında ekip yöneticiliği becerilerini yöneltme fonksiyonu doğrultusunda kullanabilecek,
  • İşletme Yönetimi alanı için gerekli olan temel bilgisayar programlarını; sosyal medya ve diğer iletişim teknolojilerini kullanabilecek,
  • Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımlarını tanımlayabilecek,
Ders Tanımı Bu giriş dersinde öncelikle işletmenin temel amaçları, işlevleri, iç ve dış çevresi, faaliyet gösterilen endüstri analizi ve işletme türleri konularında teorik ve pratik bilgi sağlanacaktır. İş etiği, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk konuları gerçek dünya örnekleri ile zenginleştirilerek incelenecek; işletmenin temel fonksiyonları ayrı ayrı değerlendirilerek işletme kavramlarına ve işletme yönetimine bir temel oluşturulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders akışı hakkında bilgilendirme ve işletme kavramına genel bakış
2 İşletmenin temel kavramları; coğrafi kapsamına göre işletmeler Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
3 İşletme çevresi: İşletmenin iç ve dış çevresi Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
4 SWOT analizi; Porter’ın beş gücü: Endüstri analizi Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
5 İş etiği; işletme yönetiminde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı; paydaşlara sorumluluklar Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
6 Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre işletme türleri; hukuki yapısına göre işletme türleri Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
7 Girişimcilik: Yeni bir işletme kurmak Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
8 Arasınav
9 İşletmenin yönetim fonksiyonu: Planlama, organize etme, yöneltme, kontrol Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
10 İşletmenin insan kaynakları fonksiyonu: Planlama, aday araştırma, işe alma, oryantasyon, eğitim, performans değerlendirme, ücretlendirme Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
11 İşletmenin pazarlama fonksiyonu: Ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
12 İşletmenin AR-GE fonksiyonu Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
13 İşletmenin üretim fonksiyonu: Üretim sistemi, üretim yönetimi; üretim süreçlerinde yeni eğilimler Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
14 İşletmenin muhasebe ve finans fonksiyonu: Temel muhasebe kavramları, tablolar ve tekdüzen muhasebe sistemi; kısa ve uzun dönem yatırım ve finansman kararları Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
15 Genel tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı
  • Getman, L., McDaniel, Carl, Shah, A., Reece, M., Koffel, L., Talsma, B., Hyatt, JC., Introduction to Business, Openstax, 2018, ISBN: 978-1-947172-55-5
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Daft, RL., Management, Cengage, 14th ed., ISBN: 978-0357139752
  • Zeytinoglu, GN. Introduction to Business, TC Anadolu University Publication, E-ISBN: 978-975-06-2416-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.