Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılı Anlatım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 214
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sonunda öğrencilerin düşündüklerini, duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları; iş ve meslek hayatında sözlü ve yazılı olarak kendini rahatça ifade edebilme, sunum yapma, yazı türlerinde metin oluşturma becerilerini geliştirmeleri; iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak çözebilmeleri ve yorumlayıp değerlendirme yapmaları ve yazılı ifade edebilmeleri becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Sözlü ve yazılı olarak kendini rahat ve etkili biçimde ifade edebilir. • Sözlü ve yazılı anlatım ile ilgili temel kavram ve terimleri tanımlayabilir. • Çeşitli yazı türlerinde düşünce sıralama ve geliştirme tekniklerini kullanarak metin oluşturabilir. • Sözlü ve yazılı anlatımda Türkçe dilbilgisini doğru ve etkin kullanabilir. • Metinlerde oluşabilecek anlatım bozukluklarını giderir. • Konuşurken ve yazarken konuyu dağıtmadan söyleyeceklerini / yazacaklarını sıraya koyabilir; neyi, nerede, ne biçimde ve ne kadar söyleyeceğini / yazacağını bilir.
Ders Tanımı Etkili yazılı ve sözlü anlatım kuralları, etkili yazı yazma ve konuşma metni hazırlama sürecinin aşamaları, sözlü ve yazılı anlatım bozuklukları ve nedenleri, iş yaşamında kullanılacak bazı yazı formatlarını hazırlama, etkili konuşma ve sunum yapabilme aşamaları, slayt içeriği oluşturma ve sunma konusunda bilgi ve beceri kazandıracak konuları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaç ve hedefleri İletişim Kavramı ve Süreci İletişimde Dil, Düşünce ve Anlatım İlişkisi İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri Yard Doç.Dr. Canan İleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.41-54
2 Anlatım Anlatımla ilgili temel kavramlar Anlatım türleri Anlatım biçimleri Düşünceyi geliştirme teknikleri Yard Doç.Dr. Canan İleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.1-10
3 Anlatım Bozuklukları Anlatım bozukluklarının nedenleri Sözcük ve cümle yapıları ilgili anlatım bozuklukları Sözcük öbekleri arasında uyumsuzluktan doğan anlatım bozuklukları Yard Doç.Dr. Hülya PİLANCI, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.219-220
4 Anlatım Bozuklukları Özne-yüklem uyumsuzluğu ile ilgili anlatım bozuklukları Düşünme hatalarından doğan anlam bozuklukları Yard Doç.Dr. Hülya PİLANCI, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.219-220
5 Anlatım Süreci Sözlü ve yazılı metin oluşturma süreci (konu seçimi, veri toplama, planlama, kontrol) Yard. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci, Hüseyin Odabaş, Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri, Alter Yayıncılık, 2005, sf: 62-74 Yard Doç.Dr. Canan İleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.91-100
6 Yazılı Anlatım Türleri Düşünsel Değeri olan yazılar Sanatsal değeri olan yazılar Yazışmalar (Özel, resmi, iş yazışmaları: Dilekçe hazırlama) Yard Doç.Dr. Canan İleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.108-174
7 Yazılı Anlatım Türleri Yazışmalar (Özel, resmi, iş yazışmaları: Özgeçmiş, ön mektup, tutanak hazırlama) Yard Doç.Dr. Canan İleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 590, ISBN 975 - 492 - 828 – 2, sf.108-174
8 Ara sınav
9 Sözlü Anlatım: Konuşmanın temel ögeleri Ses, oluşumu ve konuşma organlari, sesin niteliği Türkçe Sözlü Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 1221, ISBN 978 - 975 - 06 – 895-072, sf.110-125
10 Sözlü Anlatım: Diksiyon Diksiyon (Söyleyiş, Vurgu, Durak, Tonlama) Türkçe Sözlü Anlatım, Aöf Yayınları, NO: 1221, ISBN 978 - 975 - 06 – 895-072, sf.110-125
11 Sözlü Anlatım: Sözsüz iletişim, sözötesi iletişim, beden dili Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Academi Yayınları, 2009, sf.78-121
12 Sunum Hazırlama Sunum hazırlama aşamaları Sunumu destekleyici araçlar Öğr. Gör. Narfide Mergen, Etkili Sunum Teknikleri Ders Notları, 2011, Sf.25-75
13 Sunum Hazırlama Etkili slayt hazırlama Öğr. Gör. Narfide Mergen, Etkili Sunum Teknikleri Ders Notları, 2011, Sf.25-75
14 Ödev sunumları
15 Ödev sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz. Akçağ Yayınları, 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Editör Adnan KARADÜZ, A Pegem Akademi, Ankara 2011 Yazılı Anlatım, Hüseyin Ağca Sözlü ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri, Yavuz Bayram İyi ve Doğru Yazma Usulleri, F. Abdullah Tansel

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.