TDS 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Yazışma Teknikleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 212
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etme, konuya uygun bir metin yazabilme; çalışma hayatlarında kaliteli, sağlıklı ve düzenli olarak yazılı iletişim kurabilme bilgi ve becerisini kazanmaları; yazılı ve basılı belgelerin iletişimdeki önemini kavramaları ve resmi yazı, belge, değerli kâğıtlarla ilgili işlem yapma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazım ve imla kurallarını tanımlayabilecek
  • Ticari ve Resmi yazılar ile ilgili tanımları yapabilecek ve ilgili teknikleri kullanarak bu yazı çeşitlerini oluşturabilecek,
  • İş yazılarını tanımlayabilecek ve ilgili tekniklerini kullanarak bu yazıları oluşturabilecek,
  • Özel yazıları tanımlayabilecek ve ilgili tekniklerini kullanarak bu yazıları oluşturabilecek
  • Kurum ve İşletmelerde kullanılan belgelerde yer alan uluslararası terimler ve kısaltmaları tanımlayabilecek,
  • CV, ön mektup ve referans mektubu hazırlayabilecektir.
Ders Tanımı Yazışma ve İmla Kuralları; Yazılı Basılı ve Diğer Belgelerin Yasal Dayanakları/Yazılarda ve Yazılı Belgelerde Biçim ve Ekler(Ticari Yazılar); Resmi Yazılar; İş Mektupları; Özel Yazılar; Kurum ve İşletmelerde Kullanılan Belgelerde Yer alan uluslararası Terimler ve Kısaltmalar; Ön Mektup, CV Hazırlama, Referans Mektubu ile ilgili teorik bilgilerin kısaca tekrarı ve uygulamaları gerçekleştirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazışma ve İmla Kuralları ile İlgili Uygulama TDK Web Sitesi
2 Yazışma ve İmla Kuralları ile İlgili Uygulama TDK Web Sitesi-Mesleki Yazışma Uygulamaları-I, sayfa: 6-12
3 Yazışma ve imla Kuralları İle İlgili Uygulama TDK Web Sitesi-Mesleki Yazışma uygulamaları-I, sayfa: 6-12
4 Ticari Yazılar İle İlgili Uygulama Yazışma Teknikleri, Sayfa: 37-46
5 Ticari Yazılar İle İlgili Uygulama Yazışma Teknikleri, Sayfa: 37-46
6 Resmi Yazı Çeşitleri İle İlgili Uygulama “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik// Yazışma Teknikleri, Sayfa: 48-58// Sağlık Hizmetleri sekreterliği, Sayfa:3-27
7 Resmi Yazı Çeşitleri İle İlgili Uygulama “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik// Yazışma Teknikleri, Sayfa: 48-58//Sağlık Hizmetleri sekreterliği, Sayfa:3-27
8 Ara Sınav
9 İş Yazıları İle İlgili Uygulama Yazışma Teknikleri, sayfa: 73-11// Mesleki Yazışma Uygulamaları-II, Sayfa:8-16
10 İş Yazıları İle İlgili Uygulama Yazışma Teknikleri, sayfa: 73-11//Mesleki Yazışma Uygulamaları-II, Sayfa:8-16
11 Özel Yazılar(Tebrik Mektupları, Teşekkür Mektupları, Baş Sağlığı ve Teselli Mektupları) İle İlgili Uygulama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Sayfa: 51-53
12 Özel Yazılar(Davetiyeler, Resmi Olmayan Notlar, Memorandumlar, Planlar) İle İlgili Uygulama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Sayfa: 54-56; 63
13 Kurum ve İşletmelerde Kullanılan Belgelerde Yer alan uluslararası Terimler ve Kısaltmalar İle İlgili Uygulama
14 Ön Mektup, CV Hazırlama, Referans Mektubu İle İlgili Uygulama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Sayfa: 57-64
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2011), Mesleki Yazışma Teknikleri-I Ders Notları, Bursa// Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2013), Mesleki Yazışma Teknikleri-II Ders Notları, Bursa//Altinöz, M. ve Parıldar, C.(2007), ankara, 2. Baskı//MEB(2011), Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri, Ankara, TDK Web Sitesi//“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Önerilen Okumalar/Materyaller T.C. Milli eğitim Bakanlığı(2011). Sağlıkta İletişim(90KG00018), Ankara

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
18
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest