TDS 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerimizin, sağlık kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler yönetimi, kullanılan yöntemler, hasta memnuniyetini ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu,gelişimini, gerekliliğini tanımlayabilecek,
  • Halkla ilişkilerde yeni kavramları, halkla ilişkilerde kullanılan metodları ve halkla İlişkilerin temel ilkelerini tanımlayabilecek,
  • Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını tanımlayabilecek
  • “Hasta Memnuniyet Anketi” hazırlayabilecek, uygulayabilecek, anketler ile ilgili veri girişi yapabilecek ve sonuçları değerlendirelebilecek,
  • Halkla ilişkilerde kampanyayı ve kampanyada kullanılan araçları tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin İçeriği Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin gelişimi ve benimsenmesi, halkla ilişkiler metodları, halkla ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkilerde basınla ilişkiler, halkla ilişkilerde kamuoyu ve hedef kitle, halkla ilişkilerin sağlık örgütü içindeki yeri, halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkilerde iletişim türleri, iletişim engelleri, halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri, halkla ilişkilerde pazarlama, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) gereği hasta memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkilerin Doğuşu ve Gelişimi; Halkla İlişkilerin Tanımı ve Amacı Halka ilişkile Sayfa: 114-16/Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 5-11
2 Halkla İlişkilerin Sınıflandırılması:"Halkla İlişkiler ve Reklam/ Ödev: Reklamlarda amaç, ürün ve hizmet tanıtımını kısa sürede gerçekleştirmek iken, halkla ilişkilerde amaç, kurum hakkında çevrede olumlu imaj yaratmaktır". Size göre; ürün satışını yapmak ve kurum hakkında olumlu imaj yaratmak amaçlarını içeren bir reklam seçiniz ve bu amaçlar ile ilintisini açıklayınız. . Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 11-13
3 Halkla İlişkilerin Sınıflandırılması:Halkla İlişkiler ve Propoganda/Duyurma ve İletişim Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 11-13
4 Halkla İlişkilerde Kampanyalar Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 79-104
5 Halkla İlişkilerde Yeni Kavramlar/Halkla İlişkilerde Kullanılan Metodlar/Halkla İlişkilerde Temel İlkeler Halkla İlişkiler Sayfa: 133-158/Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 16-19
6 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar/Halkla İlişkiler Çalışmalarında İzlenecek Yollar Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 21-27
7 Halkla İlişkilerde Basının Yeri ve Basınla İlişkiler//ÖDEV: Bir kurumda gerçekleştirilecek yeni bir uygulamanın/tedavinin/gelişmenin duyurulacağı bir basın bülteni hazırlamak Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 27-28
8 Ara Sınav.
9 Halkla İlişkiler Biriminin Örgüt İçindeki Yeri/ Halkla İlişkilerde Kamuoyu ve Hedef Kitleler Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 29-32/Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 33-36/Halkla İlişkiler Sayfa: 163-174/
10 Halkla İlişkiler ve Müşteri İlişkileri: Müşteri Kavramı Müşteriye Odaklanmak Müşteri Tatmini Müşteri Değeri Verme ve Süreci Müşteriyi Sürekli Kılmanın Adımları Müşteri ilişkileri ve Reklam Müşteri İlişkileri ve Pazarlama //Ödev: Hasta Memnuniyetini ölçmek amaçlı anket sorusu geliştirme Halkla İlişkiler Sayfa:107-110/ Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü Sayfa:21-33
11 Halkla İlişkiler Kampanyaları/ Kampanyalarda Kullanılan Araçlar Halkla İlişkiler Sayfa: 163-174/Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 33-36
12 Yönetim İşlevi Olarak İletişim/ İletişim Engelleri Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 53-133
13 Sağlık Kurumlarında Kurumsal Pazarlama Yönetimi// Sağlıkta Kalite Standartları Gereği Hasta Memnuniyeti Değerlendirmesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğü Hastane Yönetimi Eğitimi Referans Notları Sayfa: 56-68
14 İnternet ve Halkla İlişkiler Halka İlişkiler Sayfa: 158
15 Genel Değerlendirme
16 Final.

 

Ders Kitabı

Yatkın A. Yatkın Ü.N.(2010), Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara, 3. Baskı

Bilgin L.(2008), Halkla İlişkiler, İstanbu, 1. Baskı

Önerilen Okumalar/Materyaller Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğü Hastane Yönetimi Eğitimi Referans Notları / MPM Yayınları, Acuner, Ş.A.(2003). Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü, Ankara, 4. Baskı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
1
12
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest