Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 101
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin tıbbi dokümantasyon ve tıbbi kayıtlar ile ilgili kavramları tanımlamaları, tıbbi dokümantasyon ve kayıt sisteminin sağlık kurumları ve hastalar açısından önemini ve hukuksal yönünü anlamaları, tıbbi sekreterin rol, görev ve sorumluluklarını kavramaları ve sağlık hizmetlerinde karşılaşılabilecek etik konular hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ders ile öğrencilere on parmak F klavyeyi doğru kullanma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi dokümantasyon ve tıbbi doküman kavramlarını ve önemini tanımlayabilecektir.
  • Tıbbi dokümanların temel niteliklerini ve türlerini tanımlayabilecektir
  • Tıbbi kayıt ve dokümantasyon faaliyetlerinde planlama ve organizasyonda uyulması gereken ilkeleri sıralayabilecektir.
  • Tıbbi dokümantasyon süreçlerinde tıbbi sekreterin rolü, görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Hasta dosyalarının düzenlenmesini yapabilecektir.
  • Hasta dosyası ve diğer tıbbi dokümanların içeriğini listeleyebilecek; derecelendirebilecek ve hasta dosyalarında standardizasyonunu sağlayabilecektir.
  • Tıbbi dokümantasyonla ilgili hukuki ve etik düzenlemeleri tanımlayabilecektir.
  • On parmak F klavye ile yazabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders: tıbbi dokümantasyonun tarihçesini ve bu alandaki uluslararası gelişmeleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterliğin önemini, tıbbi dokümantasyonda doktor, hemşire, hasta ve sekreterliğin sorumluluklarını ve F klavye kullanımını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi ve Dosyaların Yönetimi: Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi Yard. Doç. Dr. Salih Avcı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.1-12
2 Tıbbi Dokümantasyonun Temelleri- F klavye çalışması Yard. Doç. Dr. Salih Avcı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.14-24
3 Tıbbi Dokümantasyonun Önemi, Tıbbi Dokümantasyonda Sorumluluk Yard. Doç. Dr. Salih Avcı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.14-24
4 Tıbbi Dokümantasyon Çeşitleri, Tıbbi Arşivler, F klavye çalışması Yard. Doç. Dr. Afife Yurttaş, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.22-34, 63-70
5 Hasta Dosya Türleri- F klavye çalışması Yard. Doç. Dr. Hatice Durmaz, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.3-14
6 Hasta Dosya Türleri- F klavye çalışması Yard. Doç. Dr. Kübra Gökalp, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.252-263
7 Hasta Dosyalarında Bulunan Formlar- F klavye çalışması Yard. Doç. Dr. Gülay İpek Çoban, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.203-214
8 1. Ara Sınav
9 Tıbbi Dokümantasyondaki Yasal Görev ve Sorumluluklar, F klavye çalışması Yard. Doç. Dr. Gülay İpek Çoban, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.203-214
10 Hastane Bilgi Sistemleri, F klavye Çalışması Prof. Dr. Gülşen Eryılmaz, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.160-170
11 Arşiv yönetimi ve Sağlık Bilgi Sistemleri, F klavye çalışması Doç. Dr. Serap Aktaş, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.41-59
12 Tıbbi Dokümantasyon Sürecinde Karşılaşılabilecek Etik Konular Tıbbi sekreterler için mesleki etik kodlar Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinde karşılaşılabilecek etik konular 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Doç. Dr. Ayşe Gürol, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.268-278
13 Ödev Sunumları 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları
14 Ödev Sunumları 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı  Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969  Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Türk Sağlık Eğitim Vakfı, Ankara, 2002.  Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Seçkin Kitapçılık, Ankara, 2002.  PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller  Kandur H., Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS kriterleri Referans Modeli)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
8
16
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.