MYO 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 202
Güz/Bahar
2
1
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersi amacı; öğrencilere, büro yönetimindeki mesleki ve teknik becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bürolarda form yönetimini ve dosyalama tekniklerini tanımlayabilir,
  • Gerekli iş ve görev tanımlarını yapabilir,
  • Çalışacağı ortamda stres yaratan durumları analiz edebilir ve bu durumlarla baş etmek için ilgili teknikleri kullanabilir,
  • Çatışma ortamında çatışma ile ilgili sorunu tanımlayabilir ve ilgili teknikleri kullanarak sorunu çözebilir,
  • Büro yönetimi ile ilgili etik sorunları tanımlayabilir ve etik çözümler oluşturabilir,
  • Büro yönetiminde zaman planlaması yapabilir.
Ders Tanımı Bu ders ile öğrencilere, büro yönetiminde ; iş analizi, görev tanımları, eleman seçme, performans değerlendirme fonksiyonları ile kuşaklararası yönetim konularında temel bilgiler verilir. Genel iletişim ve bürolarda iletişim konularındaki teknik bilgi ve beceriler aktarılır. Bürolarda çatışma, stres ve zaman yönetimi konularında temel bilgiler ve uygulamalar yaptırılır.Evrak yönetimi, dosyalama-arşivleme hizmetleri ve bürolarda iş ve meslek etiği konularında kuramsal bilgi ve güncel uygulamalar öğretilir ve beceri kazandıracak uygulamalar yaptırılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bürolarda İş analizi ve İş Değerlendirmesi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi/ Sayfa: 67-80
2 Bürolarda İş Analizi ve işlerinin değerlemesi// ÖDEV:Bir iş ile ilgili en az 3 kişiye anket uygulanacak, iş analizi yapılacak. İş analizi sonuçlarına göre ; iş tanımı ve iş değerlendirmesi yapılacak ve bu iş için uygun elemanın yetkinliklerini belirlenecek// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi: 82-107
3 Bürolarda Performans Değerlendirmesi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi/Sayfa:275-286
4 Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri//Sunum Konusu: Oyunlarla Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi Çağdaş Büro Yönetimi/Sayfa: 127-141
5 Bürolarda Çatışma Yönetimi //Küçük Sınav İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Sayfa:253-267
6 Bürolarda Çatışma Yönetimi Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı İnsan Kaynakları Yönetimi Sayfa:267-273
7 Ara Sınav
8 Çalışma Ortamında Zaman Yönetimi Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 289-301
9 Çalışma Ortamında Stres Yönetimi Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 319-328
10 Bürolarda Form Yönetimi Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sayfa: 307-333
11 Bürolarda İş ve Meslek Etiği Lab Uygulama: PROBEL yazılım hasta kaydı, evrak kaydı//ÖDEV: İş yaşamında gerçekleşmesi olası olan bir durumu ya da bizzat yaşadığınız bir olayı yazınız ve mesleki etik açısından değerlendiriniz. Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 305-316
12 Bürolarda Dosyalama İşlemleri Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 331-353
13 Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi Oyunlarınının Sunumu
14 Genel Değerlendirme
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

 

Tengilimoğlu, D. ve Tutar, H.(2009). Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara, 3. Baskı //Tutar, H. ve Altınöz, M.(2013), Ankara, 8.Baskı

ISBN 978-975-02-1061-7

Önerilen Okumalar/Materyaller Prof. Dr.Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Prof. Dr. Ertürk, M.(2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 6. Baskı Tınar, M. Y.(1996). Çalışma psikolojisi, İzmir, 1. Baskı Güçlü, N.(2001). Stres Yönetimi, G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Degisi, Cilt: 21, Sayı:1 Güçlü, N.(2001) .Zaman Yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Açık Dergi Sistemi, sayı:25 MPM Yayınları TÜBİTAK, (2013). 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (4-6 Ekim 2012) Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Tıp ve Sağlık Mevzuatı Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
16
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
-
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
Ara Sınavlar
1
17
Final Sınavı
1
19
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest