TGT 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyolojide Kalite
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste elde olunan görüntülerin tanısal yeterliliğini değerlendirmeyi, oluşan hataları gidermeyi ve önlemeyi öğrenmek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görüntüleme öncesinde hastanın nasıl değerlendirileceğini yorumlayabilirler.
  • Görüntüleme için hastanın işlem öncesinde nasıl hazırlanacağını değerlendirebilecektir.
  • Tanıya uygun beklentileri yorumlayabilecektir.
  • Oluşan hata ve yetersizlikleri değerlendirebilecektir.
  • Doğru düzeltme yöntemlerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Grafide hatalar ve düzeltme yolları, BT ve MR görüntülerinde görüntüleme hataları ve düzeltme yolları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Görüntülemede Hasta Profili ve Görüntülemenin Amacı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
2 Görüntülemede Hasta Kabul Sınırları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Kayıt ve Belgelerin Kontrolü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Hastanın Görüntülemeye Hazırlanması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Acil Hastalarda Yaklaşım ve Planlama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Görüntülemede Hata Kaynakları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Garfilerde Hatalar ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Mammografilerde Hatalar ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Kontrastlı Grafilerde Hatalar ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 MR görüntülemede hatalar ve düzeltme yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 MRA ve BTA Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel tartışma
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Prof. Dr. İbrahim Tanzer SANCAK, Temel Radyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest