TGT 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyobiyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 205
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste radyoaktivite konusunda temel bilgilerin ve radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyasyona bağlı kanserleşme mekanizmalarını tanımlayabilecektir.
  • Radyasyon dozuna bağlı olarak canlı sistemlerin nasıl etkilendiklerini açıklayabilecektir.
  • Nükleer enerji ve çevre problemleri ve nükleer endüstriden kaynaklanan kirlenmenin ekolojik etkilerini yorumlayabilecektir.
  • Radyasyonun canlı dokularla etkileşimini açıklayabilecektir
  • Radyasyonun erken ve geç etkilerini tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Radyobiyolojinin temelleri, Moleküler radyobiyoloji, Radyasyonun normal dokularda doz-cevap ilişkisi, Radyasyon duyarlığının fiziksel ve biyolojik etkileri, Dolaylı ve dolaysız etkiler, Hedef teorisi, Radyasyonun erken etkileri, Radyasyonun geç etkileri, Maksimum uygulanabilir doz, Radyoduyarlaştıcılar ve biyoindirgeyici ilaçlar Kemoterapik ajanlar, Makromoleküllerin ışınlanması, Suyun radyolizi, X ışınları ve hamilelik, Tüm vücut ışınlamalarında akut etkiler, Radyasyon ve kanser

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radyobiyolojinin temelleri Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
2 Moleküler radyobiyoloji Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
3 Radyasyonun normal dokularda doz-cevap ilişkisi Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
4 Radyasyon duyarlığının fiziksel ve biyolojik etkileri Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
5 Dolaylı ve dolaysız etkiler Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
6 Hedef teorisi Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
7 Radyasyonun erken etkileri Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
8 Radyasyonun geç etkileri Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
9 Ara sınav
10 Maksimum uygulanabilir doz Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
11 Radyoduyarlaştıcılar ve biyoindirgeyici ilaçlar Kemoterapik ajanlar Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
12 Makromoleküllerin ışınlanması, Suyun radyolizi Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
13 X ışınları ve hamilelik Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
14 Tüm vücut ışınlamalarında akut etkiler Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
15 Radyasyon ve kanser Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001.
Önerilen Okumalar/Materyaller Seza Baştuğ,Osman Ziya Sayhan, Radyoaktivite ve Sağlık A.; Evrim Kitabevi, İstanbul 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
11
Final Sınavı
1
12
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest